Klacht

Juist de gerechtsdeurwaarder wiens ambt het is om regels te handhaven, moet zich strikt aan die regels houden. Vurich neemt het ambt van gerechtsdeurwaarder bloedserieus en is toegewijd aan de hoogste ethische en professionele standaarden. Deze zijn van toepassing op al onze mensen, ongeacht hun rol. De mensen van Vurich dienen professioneel en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving te handelen, in het bijzonder met de beroeps- en gedragsregels van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders.

Deze regels houden onder meer in:

  • De gerechtsdeurwaarder gedraagt zich zoals een goed gerechtsdeurwaarder betaamt.
  • De gerechtsdeurwaarder oefent zijn beroep zo uit dat zijn onafhankelijkheid en ambtelijke onpartijdigheid niet in gevaar komen.
  • De gerechtsdeurwaarder oefent zijn beroep zodanig uit dat een goede vervulling van zijn ambtelijke verplichtingen gewaarborgd is.
  • De gerechtsdeurwaarder verwerkt vertrouwelijke gegevens niet verder of anders, en aan die gegevens geeft hij niet verder of anders bekendheid, dan voor de zorgvuldige vervulling van zijn beroep wordt vereist en hem bij of krachtens de wet is toegestaan.
  • De gerechtsdeurwaarder oefent geen druk uit door het aankondigen van maatregelen, welke hij niet uit hoofde van zijn opdracht, de wet en de hem verstrekte titel daadwerkelijk kan nemen.
  • Vurich hanteert interne procedures die beogen onze mensen te helpen om in overeenstemming met de wet- en regelgeving te handelen.

Klacht indienen
Iedere belanghebbende die niet tevreden is over de dienstverlening van Vurich, is gerechtigd zich te beklagen. Klachten kunnen worden gericht aan: balie@vurich.nl

Vurich B.V. is gevestigd in Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 69092990.

Onze activiteiten staan bekend bij en/of zijn vergund door:

  • Gerechtsdeurwaarders – kantoornummer 70606 – Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG)
  • Rechercheurs – POB 7249 – Ministerie van Justitie en Veiligheid

De wereld van Vurich

Wij geloven dat we de standaard ter discussie kunnen en moeten stellen


Ontdek de wereld

We doen het op maat, of helemaal niet

Werken bij Vurich

Bij Vurich werken alleen gepassioneerde mensen, van het vak en van alles wat ermee samenhangt. We houden niet van standaard, maar zoeken naar de beste oplossingen.


Bekijk de teamspirit

Contact

Kantoor

Sarphatistraat 660
1018 AV Amsterdam

088-4403100 balie@vurich.nl

Balies

  • Vanuit balies door heel Nederland altijd dichtbij

contact
 

Title