Disclaimer en privacy

Vurich B.V. is gevestigd in Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 69092990.

Onze activiteiten staan bekend bij en zijn vergund door:

  • Gerechtsdeurwaarders – kantoornummer 70606 – Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG)
  • Rechercheurs – POB 7249 – Ministerie van Justitie en Veiligheid

Gebruik van cookies

De website www.vurich.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw PC, tablet of Smart Phone worden opgeslagen. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om instellingen of voorkeuren te onthouden.

Google Analytics cookies
Wij maken gebruik van cookies van Google Analytics om het gebruik van onze website te kunnen meten en analyseren. Aan de hand van deze gegevens over het gebruik van onze website, kunnen wij onze website verder verbeteren. Google gebruikt deze gegevens ook zelf conform haar eigen voorwaarden. Let op dat deze informatie regelmatig kan wijzigen, wij hebben daar geen invloed op.

Social media cookies
Daarnaast hebben wij social media buttons van Linkedin en Twitter op onze website geplaatst, zodat u informatie van onze website kunt opzoeken of delen via deze social media platforms. Indien u via de ‘Linkedin-button’ of ‘Twitter-button’ doorlinkt naar de website van Linkedin of Twitter, worden er door deze platforms cookies geplaatst. Houd hier dus rekening mee voordat u op een van deze buttons klikt. Kijk voor meer informatie over deze cookies, in het privacy en/of cookie statement van Linkedin en Twitter. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen, wij hebben daar geen invloed op.

Wijzigingen privacy- en cookie statement

Doordat de privacy- en cookiewetgeving van tijd tot tijd wordt aangepast, is ook dit privacy & cookie statement aan veranderingen onderhevig. Het verdient daarom aanbeveling om dit statement regelmatig te raadplegen.

E-mail en WeTransfer. U kunt ons onder meer bereiken via e-mail en WeTransfer. Wij kunnen de veiligheid hiervan niet garanderen. Door vertrouwelijke en / of gevoelige informatie zonder encryptie via de e-mail naar ons te versturen, accepteert u het risico dat deze informatie voor derden kenbaar wordt.

Algemene informatie. De informatie en aanprijzingen op deze website worden aangeboden aan alle bezoekers en mogen niet worden beschouwd als juridisch advies. Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de samenstelling van de op deze website verstrekte informatie, kunnen wij niet garanderen dat deze informatie altijd volledig, juist of compleet is. Evenmin garanderen wij dat het gebruik ervan leidt tot de juiste resultaten of dat de informatie geschikt is voor specifieke doeleinden.

Geen aansprakelijkheid. In geen geval is Vurich, haar aandeelhouders en/of werknemers, aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit het gebruik van de (informatie op de) website.

Hyperlinks. Een aantal hyperlinks op deze website leidt naar  websites die door derden worden onderhouden, waarover Vurich geen zeggenschap heeft. Vurich geeft geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie op deze websites. De aanwezigheid van hyperlinks naar websites van derden betekent niet dat wij de inhoud daarvan sponsoren of onderschrijven.

Wijzigingen. De informatie op deze website kan op elk moment door ons worden gewijzigd. We zijn echter niet verplicht om de informatie op de website actueel te houden. Voordat u, naar aanleiding van de informatie op de website, een beslissing neemt of tot actie overgaat, raden wij u aan contact op te nemen met ons.

Verwerking van persoonsgegevens

Vurich B.V. verwerkt persoonsgegevens en is verantwoordelijk voor het gebruik van deze gegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het doel waarvoor wij deze hebben gekregen en houden ons daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De AVG kent 6 grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens:

  • Toestemming van de betrokken persoon.
  • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
  • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.
  • De gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen.
  • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag.
  • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.

Indien u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief of bijeenkomst zullen wij u (e-mail)adres gebruiken om u de nieuwsbrief toe te sturen, respectievelijk uw naam gebruiken om u op de lijst van deelnemers te plaatsen. Daarnaast kunnen we uw persoonsgegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van en te informeren over onze (nieuwe) producten en/of diensten.

Ook verzamelen en gebruiken wij persoons- en verblijfsgegevens van partijen in het kader van ambtelijke werkzaamheden, zoals het oproepen van partijen of het leggen van beslag.. Dat bent u of u en uw partner als er een gezamenlijke schuld is. Als u wordt vertegenwoordigd door een ander, bijvoorbeeld een bewindvoerder, schuldhulpverlener of advocaat, dan verzamelen we ook van deze persoon een beperkt aantal (contact)gegevens. Bij minderjarigen verzamelen en gebruiken we de gegevens van de ouder(s) of van de voogd.

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Vurich B.V. heeft de nodige maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beveiligen. Wij adviseren u ook zorgvuldig om te gaan met uw en onze gegevens en deze niet te delen met derden.

Het is niet mogelijk om een verzoek te doen tot het wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens als deze verband houden met onze wettelijke taken.

Zijn deze gegevens geregistreerd voor commerciële doeleinden en wenst u deze in te zien, te laten wijzingen of verwijderen, dan kunt u ons een schriftelijk verzoek sturen onder bijvoeging van een kopie van uw legitimatiebewijs:

Vurich B.V.

t.a.v. de privacy coördinator

Sarphatistraat 660

1018 AV  Amsterdam

balie@vurich.nl

U ontvangt binnen vier weken een bevestiging.

Indien u een uitgebreide versie wenst van het privacy statement van Vurich B.V., dan kunt u deze via bovengenoemde adressering opvragen.

Vurich B.V. heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. De naam en contactgegevens verstrekken wij op schriftelijke verzoek.

De wereld van Vurich

Wij geloven dat we de standaard ter discussie kunnen en moeten stellen


Ontdek de wereld

We doen het op maat, of helemaal niet

Werken bij Vurich

Bij Vurich werken alleen gepassioneerde mensen, van het vak en van alles wat ermee samenhangt. We houden niet van standaard, maar zoeken naar de beste oplossingen.


Bekijk de teamspirit

Contact

Kantoor

Sarphatistraat 660
1018 AV Amsterdam

088-4403100 balie@vurich.nl

Balies

  • Vanuit balies door heel Nederland altijd dichtbij

contact
 

Title